main-story-image
ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މިއަތޮޅު ފީއައްޔަށް ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފި

06 މާރިޗު 2018

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 06 މާރިޗު 2018 ގައި މިއަތޮޅު ފީއައްޔަށް ޒިޔާރާތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަތުރަކީ ފީއަލީގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކުރައްވާ ނަރުދަމާގެ ... [ތަފްޞީލް]

01 މާރިޗު 2018
24 ފެބުރުވަރީ 2018
17 ފެބުރުވަރީ 2018