main-story-image
އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

17 ޖަނަވަރީ 2019 (ބުރާސްފަތި)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑުމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ފ.ނިލަންދޫ ... [ތަފްޞީލް]

17 ޖަނަވަރީ 2019
17 ޖަނަވަރީ 2019
20 ޑިސެންބަރ 2018