main-story-image
މިއަތޮޅު ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓާއި ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާނިޒާމު ފެނަކައާއި ޙަވާލުކޮށްފި

23 މޭ 2019 (ބުރާސްފަތި)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓާއި، ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ... [ތަފްޞީލް]

25 އެޕްރީލް 2019
21 އެޕްރީލް 2019
17 އެޕްރީލް 2019