main-story-image
ފ. އަތޮޅު ސްޓޯރަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސައިފި

30 ނޮވެންބަރު 2023

ފ. އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ސޭލްސް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް 2023 ނޮވެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ ކެތި ސަމްރާ ޢަބްދުއްރަޙީމެވެ. ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ... [ތަފްޞީލް]

25 ނޮވެންބަރު 2023
23 ނޮވެންބަރު 2023
21 ނޮވެންބަރު 2023
06 ނޮވެންބަރު 2023
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް

ކަލަންޑަރ

ފޮޓޯ ގެލެރީ