main-story-image
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

04 މާރިޗު 2024

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން ... [ތަފްޞީލް]

28 ފެބްރުވަރީ 2024
27 ފެބްރުވަރީ 2024
26 ފެބްރުވަރީ 2024
26 ފެބްރުވަރީ 2024
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް


ކިއުއާރު ކޯޑު
ކަލަންޑަރ