main-story-image
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 2 މަޤާމަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސައިފި

05 ނޮވެންބަރ 2019 (އަންގާރަ)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށާއި، މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް ... [ތަފްޞީލް]

15 ސެޕްޓެންބަރ 2019
25 ޖޫން 2019
18 ޖޫން 2019