main-story-image
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

25 ޖޫން 2019 (އަންގާރަ)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެނޫންވެސް އަތޮޅަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ... [ތަފްޞީލް]

18 ޖޫން 2019
23 މޭ 2019
25 އެޕްރީލް 2019