main-story-image
ފ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް -/150،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމަވައިފި

12 އެޕްރީލް 2018

މާލޭގައިހުރި ފ.އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ކުއްޔަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ފ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް -/150،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް 11 އެޕްރީލް 2018 ގައި ބޭއްވި ...[ތަފްޞީލް]

11 އެޕްރީލް 2018
10 އެޕްރީލް 2018
26 މާރިޗު 2018