main-story-image
ފާފު ވޮލީ މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި ސްޕޯރޓްސް މިނިސްޓްރީން ހަދިޔާކޮށްފި

13 ޖޫން 2024

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިއަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީ މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި މިނިސްޓްރީ ... [ތަފްޞީލް]

12 ޖޫން 2024
11 ޖޫން 2024
07 ޖޫން 2024
06 ޖޫން 2024
ފޮޓޯ ގެލެރީ
ކަލަންޑަރ