main-story-image
ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަތޮޅު ފީއަލީގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

13 ޖޫން 2018

މިއަތޮޅު ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މިއަތޮޅު ފީއައްޔަށް ގޮސް ...[ތަފްޞީލް]

14 މޭ 2018
06 މޭ 2018
04 މޭ 2018