main-story-image
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕުރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ފ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޒިޔާރާތްކޮށްފި

17 އެޕްރީލް 2019 (ބުދަ)

ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތައްތައް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ... [ތަފްޞީލް]

01 އެޕްރީލް 2019
28 މާރިޗު 2019
14 މާރިޗު 2019

ފ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019 ގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް