main-story-image
އިންޓަރ އޮފީސް ގޭމްސް 2018 ގައި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައިފި

11 އޮކްޓޯބަރ 2018

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފ.ނިލަންދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ... [ތަފްޞީލް]

10 ސެޕްޓެންބަރ 2018
27 އޯގަސްޓު 2018
06 އޯގަސްޓު 2018