main-story-image
ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓުރެފިކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިި

19 ޖުލައި 2018

ފ.ނިލަންދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަނުން އިސްނަންގަވައިގެން ކުށްމަދުކޮށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ... [ތަފްޞީލް]

08 ޖުލައި 2018
13 ޖޫން 2018
14 މޭ 2018